Generalforsamling i Dansk Træklatreforening 2023

Kære medlemmer, Mød op til årets generalforsamling i Dansk Træklatreforening og få indflydelse og ansvar.

I år afholdes generalforsamlingen søndag d. 16. april kl. 12 - 14 Sted: Skovskolen Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg, (foreningen giver tilskud til transporten hvis flere kører sammen i samme bil)Tilmelding nødvendig: klik på tilmelding nederst i teksten.

Program:

mail evt. forslag og dagsordenspunkter til os på kontakt@dansktraeklatreforening.dk

Dagsorden (jf. vedtægterne)

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (Morten/Bjarne) Bilag 1
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (Bjarne) Bilag 2
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:
  1.  
  2. Budgetforslag for 2022 (Bilag 5)
 5. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret til 500 kr. pr. 5 år (100kr. pr. år). Opkræves altså kun hvert femte år.
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: Alle bestyrelsesmedlemmer bortset fra Morten Helms Braskk og Bjarne Christensen er på valg. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer sendes til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor. Der foreslåes genvalg af revisor Jørgen R. Elkjær
 8. Eventuelt (her skal helst ikke være noget)

p.b.v. Morten Helms Brask, formand

 

Bilag 1: Vedrørende punkt 2: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Medlemstallet

Ved afslutningen af 2021 havde Foreningen i alt 693 medlemmer heraf er 139 kvinder. Medlemstallet stiger stadig og har gjort det hvert år siden 2006. Procentdelen af Instruktører der bliver revurderet, steg voldsomt i 2017. revurderingsprocenten har i flere år ligget ret konstant på ca. 30% men er i 2017-2021 stabiliseret sig på ca. 40-45%.

 

Træklatreinstruktøruddanelsen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Antal instruktører uddannet i året

11

21

64

42

63

76

93

90

114

134

134

102

99

92

79

100

 

Samlet antal instruktører uddannet indtil nu

11

32

96

138

201

277

370

460

574

708

842

944

1043

1135

1214

1314

1314

Antal til revurdering

 

 

 

 

 

11

20

55

40

51

70

102

114

117

131

139

133

Revurderet

 

 

 

 

 

9

5

31

13

16

25

54

56

55

55

57

 

% revurderet

 

 

 

 

 

82

25

56

33

31

36

53

49

47

42

41

0

Aktive instruktører i alt indtil nu

10

16

36

42

53

72

121

152

196

243

282

360

439

514

593

693

693

Nuværende aktive fra året

10

6

20

6

11

19

49

31

44

47

39

78

79

75

79

100

 

 

 

 

 

Aktiviteter i 2021

Træklatreinstruktøruddannelsen:

Den primære aktivitet har atter i 2021 været administration af - og afholdelse af Træklatreinstruktør eksamen. I 2021 har der været afholdt i alt 26 eksamensdage og 116 aspiranter (incl reeksaminander). 14 aspiranter dumpede (12%). På trods af Corona krisen et meget højt resultat.

Censorsamlinger:

Ingen afholdt i 2020. Primært på grund af Corona pandemien.

Instruktørsamlinger:

Ingen i 2021. Primært på grund af for få tilmeldinger.

Deltagelse på div. messer og festival’s:

Ingen deltagelse i 2021.

 

Økonomi                                           

I 2021 har vi igen et pænt overskud på ca. 49.710 kr.

Forventninger til 2022

Der forventes samme aktivitetsniveau i 2022. Det er også et håb at vi i 2022 kan arrangere en del aktiviteter og deltage i arrangementer rundt omkring.

Følgende bør planlægges:

 • 1 censorsamling for både øst og vest
 • 1 instruktørsamling

Ca. 133 instruktører skal til revurdering (det er et meget højt tal) og forventningen er at ca. 40% revurderes.

Målpinde for 2022:

 • Afholdelse af 1 censorsamling og en instruktørsamling
 • Revurdering af ca. 50 instruktører
 • Administration af ca. 25 instruktøreksamener
 • Deltagelse i WM i træklatring
 • Færdiggørelse af opgraderinger til hjemmesiden (fra Drupal 7 til Drupal 9)
 • Tilpasninger til GDPRS

Bilag 2: vedrørende punkt 3: Regnskab

Resultatopgørelse for Dansk Træklatreforening 2021

   

Beløb

I alt

Bemærkninger

Instruktøruddannelsen:

 

 

 

 

Indtægter:

 

249.971

 

 

Instruktørregistrering og -revurdering

161.000

 

Instruktørregistreringsafgift og  Instruktørrevurderingsafgift

 

Opkrævede Censorhonorarer

75.000

 

Opkrævning af censorhonorar hos eksamensarrangører for censorer

 

Opkrævet transportudgifter for censorer

13.971

 

Opkrævning af transportudgifter hos eksamensarrangører for censorer

 

Medlemskontingent

0

 

For ordinære medlemmer (ikke instruktører) pt. 100 kr. pr. år

 

Udgifter:

 

102.519

 

 

Instruktørkort

8.317

 

Trykkeudgifter (minus indbetaling for erstatningskort)

 

Porto

794

 

 

 

Censorhonorar

75.000

 

formidling af faktura for censorhonorar

 

Kørselsudgifter

18.408

 

primært kørsel for censor ifm eksamen (formidling) hvor kørselsloftet træder i kraft

 

Førstehjælpskurser

0

 

Tilskud til førstehjælpskurser

 

Administrationsudgifter

0

 

for såvidt de kan placeres under instr. Uddannelsen

 

Kontorartikler

0

 

for såvidt de kan placeres under instr. Uddannelsen

Instruktøruddannelsen resultat:

 

147.452

 
         

Kurser og Arrangementer:

 

 

Kurser, Møder, Generalforsamling, censorsamling, instruktørsamling o.l.

 

Indtægter:

 

0

 

 

Indbetalt kursus/deltager betaling

0

 

 

 

Udgifter:

 

19.487

 

 

Lokaleleje og forplejning

11.657

 

Møder, censorsamling og Instruktørsamling

 

Kørsel

4.482

 

færge, bro, km penge

 

Undervisningshonorar

0

 

 

 

Kursusafgifter/kursusudlæg

0

 

Betaling for kurser og Udlæg for medlemmers kursusafgift

 

Administrationsudgifter

3.348

 

for såvidt de kan placeres under kurser og arrangementer

Kurser og arrangementer resultat:

 

-19.487

 
         

Salg og Udlejning:

 

 

 

 

Indtægter:

 

0

 

 

Udlejning af grej

0

 

Indtægt ved udlejning af grej

 

Salg af 1. hj. Tasker

0

 

Indtægt ved salg af 1. hj. Tasker

 

Udgifter:

 

0

 

 

Indkøb af grej

0

 

 

 

Forsendelse, reparation mm

0

 

 

 

Indkøb af 1. hj. Tasker

0

 

Indkøbspris, forsendelse mm

 

Administrationsudgifter

0

 

for såvidt de kan placeres under salg og udlejning

Salg og udlejning resultat:

 

0

 
         

PR og markedsføring:

 

 

 

 

Indtægter:

 

0

 

 

Div.

 

 

 

 

Udgifter:

 

26.645

 

 

Materiel, leje, logi mm

0

 

flyers, beachflag, leje af grej  o.l.

 

Hjemmeside

26.645

 

Webhosting, domæner, konsulenthjælp

 

Deltagelse ved arrangementer

0

 

Skovens dag o.l. Udlodningspræmier,Honorar for instruktørhjælp på stand

 

Administrationsudgifter

0

 

for såvidt de kan placeres under PR og markedsføring

PR og markedsføring resultat:

 

-26.645

 
         

Administration:

 

 

 

 

Indtægter:

 

0

 

 

Div.

 

 

 

 

Udgifter:

 

50.889

 

 

Godtgørelse til kasserer

5.850

 

 

 

Kontorartikler

582

 

Hardware, Frimærker, konvolutter, farvepatroner, printerpapir o.l.

 

Administrationsomkostninger

6.849

 

nets support, Revisor,

 

Forsikringer

36.009

 

Ansvarsforsikring 20.220kr/år, produktansvar 2.020 kr/år, bestyrelsesansvar 3.660kr/år, Arbejdsskadeforsikring   kr/år, Forsikringsmægling

 

Gebyrer

1.600

 

Visakort, FIK

 

Kontingenter(DGI, klatreforbund mm)

0

 

 

Administration resultat:

 

-50.889

 
         

Resultat før afskrivning og renter

 

 

50.431

 

 

Afskrivning

0

 

 

Resultat før renter

 

 

50.431

 

 

Renteindtægter

0

 

 

 

Renteudgifter

720

 

Negative renter på bankkonto

Resultat for 2021

 

 

49.711