Vedtægter for Dansk Træklatreforening

§1. Foreningens navn, hjemsted og formål.
Stk. 1.: Foreningens navn er ”Dansk Træklatreforening” stiftet den 19. juni 2008.
Stk. 2.: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune
Stk. 3.: Foreningens formål er at skabe interesse for træklatring i al almindelighed.
Stk. 4.: Foreningen arbejder for at fremme klatresamrådets regler og normer.
Stk. 5.: Foreningen registrerer træklatreinstruktører og –censorer og tilbyder formidling af censorer, til uddannelse af nye træklatreinstruktører.
§2. Medlemmer
Stk. 1.: Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.
Stk. 2.: Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Stk. 3.: En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
§3. Generalforsamling
Stk. 1.: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.: Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i juni måned og indvarsles ved brev eller elektronisk post, samt opslag på hjemmesiden senest 30 dage før.
Stk. 3.: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
    
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 % af medlemmerne senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

 
Stk. 4.: Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Stk. 5.: Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem.
Stk. 6.: Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
 
§4. Ledelse
Stk. 1.: Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
Stk. 2.: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Stk. 3.: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Stk. 4.: Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Stk. 5.: Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Stk. 6.: Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
§5. Hæftelse
Stk. 1.: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§6. Regnskabsår
Stk. 1.: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 2.: Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt.
Stk. 3.: Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
§7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Stk. 1.: Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for ændringen. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.
Stk. 2.: Opløsning af foreningen kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages med 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 3.: Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.
 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. juni 2008. Med senere ændringer april 2018

Dirigent
Morten Helms Brask

 
Morten Brask
Formand
 
Bjarne Christensen
Kasserer
 
Sten Skytte
Bestyrelsesmedlem