Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 1 gang årligt ofte i april måned (se vedtægterne)

§3. Generalforsamling
Stk. 1.: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.: Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i juni måned og indvarsles ved brev eller elektronisk post, samt opslag på hjemmesiden senest 30 dage før.
Stk. 3.: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
    
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 % af medlemmerne senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.